گزیده هایی از مثنوی (1)
چهارشنبه 11 فوریه 2004 - 22 بهمن 1382 امپریال کالج لندن
مقدمه
1 - حکایت ماجرای نحوی و کشتی بان
2 - قصه آنکس که در یاری بکوفت
3 - آمدن مهمان پیش یوسف (ع) و ...
دفتر اول

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (2)
چهارشنبه 25 فوریه 2004 - 6 اسفند 1382 امپریال کالج لندن
1 - کبودی زدن قزوینی بر شانه گاه
2 - قصه مری کردن رومیان و چینیان
دفتر اول

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (3)
چهارشنبه 10 مارچ 2004 - 30 اسفند 1382 امپریال کالج لندن
1 - فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع
دفتر دوم

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (4): نفحات الهی
چهارشنبه 31 مارچ 2004 - نوروز (10 فروردین) 1383 امپریال کالج لندن
مقدمه: غزلی از حافظ
1 - در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات
2 - قصه سوال کردن عایشه از مصطفی (ص)
تفسیر بیت حکیم
3 - در معنی این حدیث که اغتنموا بردد الربیع الی آخره
دفتر اول 1976 تا 2082 (با تلخیص)
همنوازی (دشتی) امیرین

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (5)
12 می 2004 - 23 اردیبهشت 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (1)
دفتر اول 2255 تا 2353 (با تلخیص)
 

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (6)
19 می 2004 - 30 اردیبهشت 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (2)
دفتر اول 2354 تا 2443 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (7)
26 می 2004 - 6 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (3)
دفتر اول 2444 تا 2714 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (8)
2 جون 2004 - 13 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
(غزلی ازشمس: شکل دگر خندیدن)
خلیفه و اعرابی (4)
دفتر اول 2715 تا 2770 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (9)
9 جون 2004 - 20 خرداد 1383  دانشگاه سوآس لندن
خلیفه و اعرابی (5)
(غزلی ازشمس: ای عاشقان)
دفتر اول 2771 تا 2916 (با تلخیص)
 

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (10)
چهارشنبه 13 اکتبر 2004 - 22 مهر 1383 دانشگاه سوآس لندن
گرگ و شیر و روباه (1)
دفتر اول 3020 تا 3054

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (11)
چهارشنبه 27 اکتبر 2004 - 6 آبان 1383 دانشگاه سوآس لندن
گرگ و شیر و روباه (2) و نوح و قوم خود
و پخش اذان مغرب موذن زاده اردبیلی
(12 رمضان مبارک 1425)
دفتر اول 3054 تا 3169

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (12)
چهارشنبه 2 نوامبر 2004 - 13 آبان 1383 - 19 رمضان 1425  دانشگاه سوآس لندن
مرتد شدن کاتب وحی
غزل بمیرید، بمیرید ...
دفتر اول 3225 تا 3286 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (13)
چهارشنبه 9 نوامبر 2004 - 20 آبان 1383   دانشگاه سوآس لندن
هاروت و ماروت
و کر و بیمار (1)
غزل: روزم به عیادت شب آمد
دفتر اول 3286 تا 3357 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (14)
چهارشنبه 17 نوامبر 2004 - 27 آبان 1383 دانشگاه سوآس لندن
هاروت و ماروت
و کر و بیمار (2)
و غزلی ازشمس: ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟
دفتر اول 3358 تا 3409 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (15)
چهارشنبه 1 دسامبر 2004 - 11 آذر 1383 دانشگاه سوآس لندن
پایان دفتر اول (1)
و غزلی ازشمس: دلبری و بیدلی
دفتر اول 3410 تا 3621 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (16)
چهارشنبه 8 دسامبر 2004 - 18 آذر 1383 دانشگاه سوآس لندن
پایان دفتر اول (2)
و غزل: دشمن خویشم و یار آن که ما را می کشد
دفتر اول 3721 تا 4017

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (17)
27 ژانویه 2005 - 8 بهمن 1383 دانشگاه سوآس لندن
مقدمه
آغاز دفتر دوم 1 تا 30

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (18)
3 فوریه 2005 - 15 بهمن 1383 دانشگاه سوآس لندن
دفتر دوم 30 تا 75
و غزلی ازشمس: چه کند, چه کند؟

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (19)
10 فوریه 2005 - 22 بهمن 1383 دانشگاه سوآس لندن
دفتر دوم 75 تا 156
و غزلی ازشمس: با خودی و بیخودی

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (20)
17 فوریه 2005 - 29 بهمن 1383 دانشگاه سوآس لندن
صوفی و خادم (1)
و غزلی ازشمس
دفتر دوم 157 تا 243

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (21)
24 فوریه 2005 - 6 اسفند 1383 دانشگاه سوآس لندن
صوفی و خادم (2)
و غزلی ازشمس (شهیدان خدایی) و عاشورا
دفتر دوم 244 تا 324

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (22)
3 مارچ 2005 - 13 اسفند 1383 دانشگاه سوآس لندن
و غزلی ازشمس (نزد کسی بنشین که ...)
دفتر دوم 325 تا 378

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (23)
10 مارچ 2005 - 20 اسفند 1383 دانشگاه سوآس لندن
و غزلی ازشمس (همه را بیاموزیم ...)
دفتر دوم 460 تا 516

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (24)
5 می 2005 - 15 اردیبهشت 1384 دانشگاه سوآس لندن
و غزلی ازشمس (زخاک من اگر)
دفتر دوم 585 تا 616 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (25)
12 می 2005 - 22 اردیبهشت 1384 دانشگاه سوآس لندن
و غزلی ازدیوان شمس (مرده بدم زنده شدم)
دفتر دوم 617 تا 716 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (26)
19 می 2005 - 29 اردیبهشت 1384 دانشگاه سوآس لندن
دفتر دوم 717 تا 815 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (27)
2 جون 2005 - 12 خرداد 1384 دانشگاه سوآس لندن
تشنه و آب و ... خار بن (جوانی)
دفتر دوم 1193 تا 1282 (با تلخیص)
نیایشی از مثنوی

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (28)
9 جون 2005 - 19 خرداد 1384 دانشگاه سوآس لندن
طوطی و بازرگان (1)
دفتر اول 1550 تا 1645 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (29)
16 جون 2005 - 26 خرداد 1384 دانشگاه سوآس لندن
طوطی و بازرگان (2)
دفتر اول 1645 تا 1785 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (30)
23 جون 2005 - 2 تیر1384 دانشگاه سوآس لندن
طوطی و بازرگان (3)
دفتر اول 1786 تا پایان قصه (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (31)
14 جولای 2005 - 23 تیر1384 دانشگاه سوآس لندن
امیر و خفته...
دفتر دوم 1879 تا 1935 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (32)
17 اکتبر2005 - 25 مهر1384 دانشگاه سوآس لندن
اعتماد و دوستی خرس (1)
بخشی از فیه ما فیه
دفتر دوم 1936 تا 2013 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (33)
24 اکتبر2005 - 2 آبان 1384 دانشگاه سوآس لندن
اعتماد و دوستی خرس (2)
دفتر دوم 2014 تا 2107 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (34)
31 اکتبر2005 - 9 آبان 1384 دانشگاه سوآس لندن
اعتماد و دوستی خرس (3)
مقدمه ای درباره مصاحبت و همنشینی با ناجنس
دعایی برای پایان ماه مبارک رمضان
دفتر دوم 2107 تا 2128 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (35)
7 نوامبر2005 - 16 آبان 1384 دانشگاه سوآس لندن
اعتماد و دوستی خرس (بخش آخر- 4)
دفتر دوم 2129 تا 2172 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (36)
14 نوامبر2005 - 23 آبان 1384 دانشگاه سوآس لندن
عیادت حق و خلق (1)
(باغبان و صوفی و فقیه و علوی)
سه غزل از شمس
دفتر دوم 2172 تا 2232 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (37)
19 دسامبر2005 - 28 آذر1384 دانشگاه سوآس لندن
عیادت حق و خلق (2)
دفتر دوم 2233 تا 2395 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (38)
6 فوریه 2006 - 17 بهمن 1384 دانشگاه سوآس لندن
عیادت حق و خلق (3)
دفتر دوم 2395 تا 2472 (با تلخیص)
زیارت رومی

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (39)
13 فوریه 2006 - 24 بهمن 1384 دانشگاه سوآس لندن
عیادت حق و خلق (4)
دفتر دوم 2472 تا 2613 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as


گزیده هایی از مثنوی (40)
20 فوریه 2006 - 1 اسفند 1384 دانشگاه سوآس لندن
ابلیس و معاویه (1)
دفتر دوم 2614 تا 2661 (با تلخیص)

شنیدن   دریافت فایل-save link as